Inschrijven
Nieuws

Notulen Algemene Ledenvergadering concept

KBO – Gestelse Ontginning  

Belangenvereniging van Senioren

concept

Notulen Algemene Ledenvergadering

16 september 2021

Aanwezig:

 • 23 leden
 • Linda van den Berg (penningmeester)
  • Charles van de Langerijt (voorzitter)
  • Frans Mertens
  • Jan Sek
  • Ton Smeets (secretaris)

Afwezig:

 • 4 afmeldingen van leden
 • Petra Pluijm (bestuur)

Voorzitter:      Charles van de Langerijt

Notulist:         Ton Smeets


 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en heet allen harte welkom.  

 • De Algemene Ledenvergadering 2020 heeft vanwege de pandemie geen doorgang kunnen vinden. Derhalve passeren in deze vergadering de verenigingsjaren 2019 en 2020 de revue.
 • Ingekomen schrijven Laurens van Geene (zie punt 8.3.)

De agenda wordt vastgesteld.

 1. In memoriam

De voorzitter noemt de overleden leden 2019 en 2020 en vraagt een minuut stilte ter herdenking.  

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019 worden vastgesteld.

De voorzitter bedankt notulist voor de correcte verslaglegging.

 1. Algemeen Jaarverslag 2020

De secretaris presenteert het Algemeen Jaarverslag 2020 (het Jaarverslag is gepubliceerd op de website van onze afdeling) en geeft op onderdelen nadere toelichting.

Specifiek wordt benoemd:

 • Beperkingen in ontmoeting (activiteiten) vanwege de Coronapandemie
 • Belangeloze inzet van de (40) vrijwilligers van onze vereniging; “Vrijwilligers zijn het cement in onze vereniging, zonder hen zijn we nergens”.
 • Ledenaantal:

Ledenaantal 1 januari 2020:                      Ledenaantal 31 december 2020:

– lid;                372                                         – lid;                385*

– gastlid;             9                                         – gastlid;             9*

*) 265 vrouwen/ 129 mannen.

Het oudste lid werd (in 2020) 96 jaar, het jongste lid 53 jaar.

Het Jaarverslag 2020 wordt vastgesteld.

De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het Jaarverslag.

Het jaarverslag wordt op verzoek aangeboden aan individuele leden van onze afdeling, verder aan het KBO Kring-Eindhoven en het Subsidiebureau gemeente Eindhoven.

 1. Financiële Jaarrekening 2019 en 2020

De penningmeester presenteert de financiële Jaarrekeningen 2019 en 2020 en geeft op onderdelen nadere toelichting. Beide Jaarrekeningen worden vastgesteld.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor samenstellen van de Jaarrekeningen.

 1. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie 2019 (Jan Vlemmix en Harry Timmermans) heeft de financiële Jaarrekening 2019 in orde bevonden en goedgekeurd. De penningmeester wordt gedechargeerd.

De kascontrolecommissie 2020 (Harry Timmermans en Diny ter Borch) heeft de financiële Jaarrekening 2020 in orde bevonden en goedgekeurd. De penningmeester wordt gedechargeerd.

Hiermee accepteert de vergadering dat de penningmeester haar taak naar behoren heeft verricht en ontlasten haar van aansprakelijkheid voor de financiën over de jaren 2019 en 2020.

De voorzitter bedankt de leden van beide kascontrolecommissies

Nieuwe kascontrolecommissie (2021): Diny ter Borch en Michael van de Berg.

 1. Bestuursverkiezing

Jan Sek; statutair aftredend (na 2e periode), herkiesbaar

Ton Smeets statutair aftredend (na 2e periode), niet herkiesbaar*

Charles van de Langerijt; statutair aftredend (na 1e periode), herkiesbaar

Petra Pluijm; statutair aftredend (na 1e periode), herkiesbaar

Frans Mertens; statutair aftredend (na 1e periode), herkiesbaar.

De vergadering stemt in met het herbenoemen voor een periode van 3 jaar van de bestuursleden: Jan Sek, Charles van de Langerijt, Petra Pluijm en Frans Mertens.

Ton Smeets statutair aftredend (na 2 periodes van 3 jaar) stelt zich niet herkiesbaar en treedt af. De voorzitter bedankt Ton voor zijn inzet voor onze vereniging en fijne samenwerking. En onderstreept dit met een mooie attentie.

De voorzitter geeft aan dat Ton beschikbaar blijft als adviseur en als vertegenwoordiging van/namens de afdeling in diverse externe overleg. Verder blijft Ton actief als Ouderenadviseur en Clientondersteuner KBO.

Een kandidaat-opvolger heeft zich (nog) niet gemeld en hiermee staat de vacature van secretaris tot nader order open. De voorzitter roept leden op zich kandidaat te stellen.

 1. Mededelingen van het bestuur

De voorzitter informeert de vergadering betreffende;

 • Vrijwilligersbeleid.

Het Vrijwilligersbeleid (bijgaand) is door het bestuur opgesteld primair om duidelijk te hebben wanneer iemand wel/geen vrijwilliger is binnen onze afdeling. En deze te kunnen toetsen/uitleggen wanneer van toepasing.

Alle vrijwilligers inclusief verleners “hand en spandiensten” worden jaarlijks uitgenodigd voor de Vrijwilligersbijeenkomst. Hiernaast ontvangen de vrijwilligers jaarlijks de waarderingssubsidie vrijwilligers namens de gemeente (het betreft hier een geldbedrag van € 25,00).

Het Vrijwilligersbeleid is als format overgenomen door de overige Eindhovense KBO-afdelingen.

 • Contributie 2022

Voor 2022 blijft de contributie gehandhaafd op € 25,00, gastleden: € 12,50.

Afdracht 2022 per lid aan:

 • KBO-Brabant:           € 13,00
 • Kring-Eindhoven:     €   2,00

Dit betekent concreet dat van de contributie slechts € 10,00 in de verenigingskas stroomt.

 • Activiteiten op meerder locaties

Laurens van Geene vraagt het bestuur, namens meerdere leden, in zijn schrijven aandacht voor het gegeven dat in de loop der jaren meerdere activiteiten die voorheen plaatsvonden in het ’t Slot zijn verplaatst naar accommodaties elders, zoals de Hoogstraat. Met gevolg, zo wordt vervolgd in het schrijven, dat deze voor minder mobiele leden moeilijk/niet bereikbaar zijn. Tijdens de vergadering ontstaat hierover discussie.

De voorzitter zegt toe dit punt vooraf te willen voorleggen en bespreken aan/met het bestuur alvorens hierover een uitspraak te kunnen doen.

 1. Rondvraag
  1. Barbecue
 2. BBQ; complimenten en dank voor de BBQ van 4 september jl.
 3. Attenties 2020; eveneens complimenten en dank voor de geboden attenties in 2020 (Pasen, Moederdag, Dag van Ouderen en Kerst)
  1. Afdelingspost

Afdelingspost voor leden woonachtig buiten het bezorggebied (zoals Stratum, Tongelre en Veldhoven) worden, overeenkomstig afspraak met betreffende leden, ter afhaling neergelegd in ’t Slot. Deze worden de laatste maanden minimaal opgehaald.

Aandachtspunt/oplossing bestuursvergadering.

Afdelingspost; zowel leden als gastleden ontvangen maandelijks alle post (ONS in combinatie met de verenigingsnieuwsbrief en evt. andere stukken). 

 • Activiteiten

Activiteiten; aangegeven wordt dat activiteiten zoals o.a. bus-, vakantiereizen en themabijeenkomsten minimaal/niet worden aangeboden.

Aandachtspunt/oplossing bestuursvergadering.

 • Dank secretaris

Ton dankt alle leden, inclusief bestuur, voor het genoten vertrouwen en de prettige samenwerking over en weer gedurende de periode van zijn bestuursfunctie. En roept hierbij tevens potentiële bestuursleden op voor een bestuursfunctie.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng, de vergadering om 14.25 uur en nodigt allen uit de bijeenkomst op informele wijze, onder het genot van een drankje en hapje, voort te zetten.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *