Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – november 2023

Belangenvereniging van senioren.

Ik heb er behoefte aan om samen even stil te staan bij het overlijden van mijn voorganger en onze  oud-voorzitter Marcel Wouters. Toch nog vrij plotseling is hij ons ontvallen en dat geeft eens te  meer aan hoe kwetsbaar wij als mens in het leven staan. Marcel was een sociale en aimabele man, die zich met hart en ziel inzette voor de medemens. Wij zijn hem dankbaar voor de periode dat hij  aan het roer van onze vereniging stond en hopen dat hij de rust heeft gevonden die hij verdiend  heeft. Onze gedachten gaan ook uit naar zijn vrouw Anny en verdere familie en we wensen hen  sterkte bij het verwerken van dit verlies. Mogen de mooie herinneringen het verdriet verlichten. 

Charles van de Langerijt, voorzitter. 

Stapeling van Zorgkosten 

In eerdere artikelen van deze rubriek hebben we meerdere malen het begrip “Stapeling van  Zorgkosten” genoemd. Wat wordt hiermee eigenlijk bedoeld?  

Mensen met een chronische beperking hebben vaak te maken met kosten uit verschillende  zorgwetten (Zvw, Wmo en Wlz*). Ook hebben ze vaak nog kosten die niet zijn verzekerd zoals extra  medicijnkosten en hulpmiddelen die niet worden vergoed. Verder meerkosten die samenhangen  met de beperking of chronische ziekte. Denk hierbij aan extra energiekosten (zoals elektriciteit voor  hulpmiddelen, hogere binnentemperatuur voor mensen met koude gevoelige aandoeningen als  reuma of spierziekten), hogere was- en kledingkosten (zoals bij incontinentie en slijtage kleding  door rolstoelgebruik), extra kosten voor specifieke aan de beperking aangepaste voorwerpen  (orthopedisch schoeisel), en zorg-gerelateerde vervoerskosten. Het totaal van deze (zorg)kosten  (stapeling) kan ingrijpende financiële gevolgen hebben, vooral voor middeninkomens. Dit geldt  specifiek voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking. Zij hebben jaar in jaar uit te  maken met deze stapeling van zorgkosten.  

Mede om deze stapeling te beteugelen is in 2019 het Wmo-Abonnementstarief ingevoerd. De Wmo  inkomensafhankelijk eigen bijdrage heeft destijds plaats gemaakt voor het Wmo-Abonnements tarief. Bij het Wmo-abonnementstarief betaalt iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, en  of je nu gebruik maakt van één of meerdere Wmo (maatwerk)voorziening(en), hiervoor een vast  bedrag per maand (2023: € 19,00/ 2024: € 20,60) als eigen bijdrage. Het (demissionaire) kabinet  wil het Abonnementstarief voor alle Wmo-voorzieningen afschaffen. In plaats daarvan komt dan  een inkomensafhankelijke eigen bijdrage zoals. Mag duidelijk zijn met financiële gevolgen voor  mensen met chronische beperkingen, welke zijn aangewezen op zorg. 

Zvw, Wmo en Wlz*) Zvw; Zorgverzekeringswet, Wmo; Wet maatschappelijke ondersteuning en  Wlz; Wet langdurige zorg. 

Ton Smeets, Ouderenadviseur/ Clientondersteuner KBO-Eindhoven  

amc.smeets@outlook.com 

Op de wekelijkse inloop, op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ’t Slot, bent u  van harte welkom. De 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend en op de 3e woensdag is er een workshop gepland en dat is deze keer op 17 november. Thema deze keer is: Kerstboomversiering. De kosten bedragen 1 euro. Voor materiaal wordt gezorgd. 

We willen de inloopmiddag in het KWC extra promoten. Ook in november op de tweede  woensdag van de maand gaan we op jacht naar het slimste lid van onze KBO. Jij doet toch  ook mee? De bekendmaking hiervan vindt plaats tijdens de Kerst INN op 15 december. Op  de vierde woensdag rikken en jokeren we voor leuke prijzen. Jij doet toch ook mee !! 

Zijn wij als vrijwilligers verzekerd ?? 

Onlangs werd die vraag gesteld of onze vrijwilligers verzekerd zijn wanneer er iets met hen  gebeurd tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze vraag is door ons bestuur  doorgespeeld naar het Kringbestuur en het antwoord daarop was een volmondig: Ja, onze  vrijwilligers zijn bij het uitoefenen van hun vrijwilligerstaak verzekerd. Een afschrift van deze  verzekering wordt ons nog toegestuurd. Dit geldt ook voor invallers van de vaste vrijwilligers 

Museum Plus Bus 

Op 1 oktober hebben wij onze afdeling KBO Gestelse Ontginning ingeschreven om in  aanmerking te komen voor een museumbezoek met de Museum Plus Bus in 2024.  Inschrijven is helaas geen garantie tot deelname. Voor 2024 zijn er 250 ritten te verdelen  naar 15 musea. Het is dus een kwestie van afwachten of je als vereniging wordt ingeloot. We houden u hiervan op de hoogte. 

Contributie KBO voor het komend jaar 

Komend jaar zal de contributie van de KBO iets worden verhoogd. In onze volgende  Nieuwsbrief komen we daarop terug. We proberen het uiteraard zo laag mogelijk te houden. 

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO: 

Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadministratie: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

www.kbogestelseontginning.nl of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl 

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *