Inschrijven
Nieuws

Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2018
Aanwezig:
• 55 leden
• Bestuur;
o Linda van den Berg, penningmeester
o Jan Sek, bestuurslid
o Ton Smeets, secretaris
o Marcel Wouters, voorzitter
• Trudy van Helmond, Kringvoorzitter KBO-Eindhoven
Voorzitter: Marcel Wouters
Notulist: Ton Smeets

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 u., heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan blij verrast te zijn met de grote opkomst. Een teken dat de vereniging bij vele leden leeft. De voorzitter noemt, vooraf aan de vergadering, de namen van de 14 overleden leden (bekend bij het bestuur) van het afgelopen jaar en vraagt een minuut stilte ter herdenking.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2017
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 26 oktober 2017 worden vastgesteld.
De voorzitter bedankt notulist voor de correcte verslaglegging.

3. Algemeen Jaarverslag 2016
De secretaris geeft een toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2017. Het Jaarverslag 2017 wordt vastgesteld. De voorzitter bedankt secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag 2017.

4. Financieel verslag 2017
De penningmeester presenteert financieel verslag 2017.
Marijke van Beurden vraagt of met het samengaan van KBO Gestelse Ontginning en KBO Genderdal financiën van de afdeling Genderdal zijn overgeheveld naar de afdeling Gestelse Ontginning. De penningmeester kan deze positief beantwoorden en verwijst naar, in het Financieel verslag, opgenomen betreffend bedrag.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor samenstellen van het Financieel verslag 2017.

5. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Peter Loog en Jan van Schagen) heeft het Financieel verslag 2017 in orde bevonden en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie.
2  Nieuwe kascontrolecommissie: Jan van Schagen en Jan Vlemmix, reserve lid: Harry Timmermans.

6. Verslag Lief en Leed
De voorzitter vermeldt dat Jeanne Hollemans de werkzaamheden Lief & Leed, maart 2017, heeft overgenomen van Ans van Schagen. Ook voor 2018 heeft Jeanne te kennen gegeven deze te willen uitvoeren. De voorzitter bedankt Jeanne voor de werkzaamheden Lief & Leed van het afgelopen jaar.
De voorzitter licht de doelstelling van het reglement Lief en Leed nader toe: de afdeling te vertegenwoordigen bij persoonlijke gebeurtenissen van onze leden (jubilea, ziekte en/of rouw).

7. Bestuursverkiezing
Jan Sek en Ton Smeets zijn aftredend (beide na 1e periode van 3 jaar) en stellen zich beide voor een 2e periode herkiesbaar. De voorzitter stelt de vergadering voor tot herbenoeming over te gaan. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Drie leden, Petra Pluim, Charles van de Langerijt en Frans Mertens, hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. De voorzitter stelt, zonder tegen kandidatuur, de vergadering voor tot benoeming over te gaan. De vergadering stemt in met de voordracht van de kandidaten. Tevens wordt ingestemd met de voordracht van Charles van de Langerijt in de functie van voorzitter.
Marcel Wouters is statutair aftredend (na 3 periodes van 3 jaar). Trudy van Helmond memoreert in haar toespraak aan het samengaan van 3 Gestelse afdelingen gedurende de laatste 2 jaar. De veranderingsbereidheid en de enorme hoeveelheid werk hiertoe verzet resulteert thans in een bloeiende vereniging. Aftredend voorzitter is hieraan mede debet. Namens KBO-Brabant wordt Marcel, door Trudy van Helmond, gedecoreerd met de zilveren KBO speld en bijbehorende oorkonde.
Zittend bestuur bedankt Marcel voor de fijne samenwerking en onderstreept dit met een enveloppe en een boeket voor zijn vrouw Anny. Charles van de Langerijt overhandigt Marcel de 1e KBO Gestelse Ontginning-trofee. De KBO Gestelse Ontginning-trofee zal jaarlijks, als verdiensten uitgereikt gaan worden aan een activiteit/groep en/of person binnen onze afdeling.
Namens de vergadering bedankt Jan Vlemmix Marcel voor zijn vrijwillige (bestuurs)bijdragen aan onze vereniging gedurende de periode 2010 – 2018 .

8. Jubileumjaar KBO Gestelse Ontginning; 1983 – 2018
De voorzitter (Charles van de Langerijt) informeert de vergadering betreffende de 35-jarige verjaardag van onze afdeling. Jubileumactiviteiten;
– Jubileumdagtocht 3 mei as.
– Feestmiddag/avond; in voorbereiding bij werkgroep 35-jaar
– Overige activiteiten; eveneens in voorbereiding bij werkgroep 35-jaar.

9. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter informeert de vergadering betreffende;
– Toekomst Wijkcentrum ’t Slot; Wijkcentrum het ’t Slot heeft vanuit Lumens nieuwe input gekregen wat moet gaan resulteren in een bloeiend Wijkcentrum en
voortbestaan hiervan.
– Website www.kbogestelseontginning.nl ; voor het actueel houden van de website is het bestuur naarstig op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger.

10. Rondvraag
10.1. Peter Loog; wat doet de KBO en specifiek onze afdeling in het kader van preventie eenzaamheid onder ouderen.
De beleidsvisie van onze afdeling “Binden & Boeien”, welke het komend jaar verder uitgewerkt en geïntegreerd gaat worden, is mede gebaseerd op het enthousiasmeren/
betrekken van leden (en niet leden) bij activiteiten en de vereniging. Activiteiten, zoals de vrije Inloopbijeenkomsten (wo.nm. KWC en vr.nm. ’t Slot) met hieraan gekoppelde activiteiten (o.a.: gezelschapsspelen en wandelen) kunnen “eenzame” buurtgenoten/senioren laagdrempelig en kosteloos ontmoeten en ontspanning bieden.
Verder is preventie eenzaamheid een van de kernpunten in het jaar/meerjarenplan van zowel KBO Kring-Eindhoven als KBO-Brabant (het Kringbestuur is betrokken in het samenwerkingsproject Eenzaamheid gemeente Eindhoven).
10.2. Ria Loog; wellicht is er binnen onze afdeling (en Eindhovense afdelingen) behoefte aan groepsgewijze nadere kennismaking gebruik openbaar vervoer/OV-chip zoals
onlangs heeft plaatsgehad in o.a.: Roozendaal. Belangstelling hiervoor zal in samenwerking met Kring-Eindhoven worden gepolst.
10.3. Peter Briene; geeft aan dat activiteiten in de middaguren (zoals deze Algemene Ledenvergadering) niet toegankelijk zijn voor jongere nog werkende leden.
Vanuit de vergadering wordt geantwoord dat op verzoek van de leden (uit het verleden) activiteiten in principe overdag plaatsvinden.
10.4. Nolda Dikker; geeft aan dat het voor een aantal leden moeilijk is betalingen, t.b.v. de afdeling, digitaal te doen.
Vorig jaar is, binnen het bestuur, het besluit genomen cash-betalingen om te buigen naar digitaal. Wanneer een individueel lid hiermee moeite heeft kan deze worden aangegeven bij penningmeester/bestuur.

11. Sluiting
De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng, de vergadering om 15.10 uur en nodigt allen uit de bijeenkomst op informele wijze, onder het genot van een drankje en hapje, voort te zetten.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *