Inschrijven
Nieuws

Jaarverslag 2018

KBO – Gestelse Ontginning                                                                                         

Jaarverslag 2018 KBO Gestelse Ontginning

 

  1. Inleiding

Mensen hebben mensen nodig.

KBO-Gestelse Ontginning is een vereniging van en voor senioren. Het behartigen van de belangen van senioren, leden in het bijzonder, is de doelstelling van de vereniging. Zij biedt een aanbod dat gericht is op meedoen en anderen ontmoeten, met als doel het behouden en aangaan van (nieuwe) sociale contacten. Dit aanbod bestaat uit het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en spel, ontspanning, zingeving en belangenbehartiging.

In het verenigingsjaar 2018 (1983 – 2018) is binnen KBO-Gestelse Ontginning het 35-jarig bestaan van de afdeling gevierd.

 

Onze afdeling vormt samen met de 13 overige Eindhovense KBO-afdelingen de KBO Kring-Eindhoven. Deze 14 Eindhovense afdelingen/ Kring-Eindhoven vallen onder de vereniging KBO-Brabant.

  1. Visie

Begrip en respect.

KBO komt van destijds voort uit de Brabantse (katholieke) cultuur en samenleving. De afdeling handelt vanuit de normen en waarden, zorg, aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar. Activiteiten uit het werkplan KBO-Brabant 2018 en KBO-Kring/Afdelingen-Eindhoven 2018 vormen de rode draad binnen de afdeling. Uitgangspunt hierbij is het zoeken naar werkelijke behoeften van de afdeling/leden en hierop anticiperen/ omzetten in activiteiten, zowel individueel als gericht op de groep. Aandacht en respect voor het individuele lid.

  1. Bestuurssamenstelling

Ieder zijn kwaliteiten.

Bestuur 1 januari 2018;

Marcel Wouters;                   voorzitter

Ton Smeets;                          secretaris ledenadministratie

Linda van den Berg;           penningmeester

Jan Sek;                                 lid/ 2e penningmeester

 

Bestuur 31 december 2018;

Charles van de Langerijt;               voorzitter

Linda van den Berg;                        penningmeester

Ton Smeets;                                      secretaries/ledenadministratie

Jan Sek;                                             lid/ 2e secretaris

Petra Pluim;                                      lid/ 2e penningmeester

Frans Mertens;                                 lid/coördinatie ONS

 

  1. Ledenaantal

Samen maakt sterk.

Ledenaantal 1 januari 2018:                      Ledenaantal 31 december 2018:

– lid;                321                                         – lid;                370*

– gastlid;             9                                         – gastlid;          11*/**

 

*)         254 vrouwen, gemiddelde leeftijd: 76,2 jaar / 127 mannen: gemiddelde leeftijd: 75,8 jaar

Gedurende 2018 zijn 9 leden overleden.

 

**)        Gastleden zijn leden die naast registratie/lidmaatschap bij een KBO-afdeling zich ook als gastlid laten registreren bij een andere afdeling (KBO GO). Enkel de afdeling waar het gastlid als lid staat geregistreerd doet de verplichte financiële afdracht aan KBO-Brabant. Gastleden verwerven dezelfde rechten als gewone leden m.u.v. stemrecht tijdens Algemene Ledenvergadering en het vervullen van een bestuurlijke functie.

  1. Activiteiten

De handen uit de mouwen.

Ruim 40 vrijwilligers, leden van onze afdeling, investeren belangeloos vele uren in het welzijn van leden/senioren, wel/geen lid van de afdeling. Zij zijn verweven door de gehele afdeling: activiteitenbegeleiders, ONS-bezorgers, ziekenbezoekers, bestuursleden, ouderenadviseurs, thuisadministrateurs, cliëntondersteuners, belastinginvullers en het bieden van hand en spandiensten.

De vrijwilligers zijn het cement van onze vereniging, zonder hen zijn we nergens.

 

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst, oktober 2018, zijn de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Gerrit van Houtum, werd vanwege zijn jarenlange functie van activiteiten-begeleider Fietsclub door de afdeling gehuldigd en ontving uit handen van de voorzitter de KBO Gestelse Ontginning-trofee. Een gelijke trofee mocht Marcel Wouters bij zijn aftreden als voorzitter in ontvangstnemen. Dit vanwege zijn 9-jaar lange bestuurswerk, waarvan de laatste 2 jaar in de functie van voorzitter. Ook ontving hij op die dag uit handen van de voorzitter van de Kring-Eindhoven de zilveren KBO speld en bijbehorende oorkonde.

Actief en veelzijdig.

Sport en spel;

– Wandelen

– Fietsen

– Jeu de boules

– Koersballen

– Volksdansen

 

Ontspanning;

– Rikken, jokeren en toepen

– Keezen en sjoelen

– Kienen

– Biljarten

– Handwerken

– Open inloop

– Barbecue

– Nieuwjaarsreceptie

– Dagtochten

– Meerdaagse reizen

 

Zingeving;

– Fonds Lief & Leed

– Themabijeenkomsten

– Kerstviering

 

Belangenbehartiging;

– Ouderenadvisering

– Clientondersteuning

– Belasting invullen

– Thuisadministratie

 

Communicatie

– Maandelijkse Nieuwsbrief

– Website www.kbogestelseontginning.nl

– Ledenblad ONS

 

Gedurende het Jubileumjaar zijn een aantal feestelijke activiteiten laagdrempelig aangeboden. Deze activiteiten genoten een overweldigde belangstelling; hier noemen we;

– Jubileumdagtocht de Veluwe, mei 2018

– Grootse Barbecue, augustus 2018

– Jubileumfeestmiddag/avond, september 2018

– Kerst-Inn met loterij, deels gesponsord door wijkgerichte winkeliers, december 2018.

 

De activiteiten vinden plaats op een tweetal locaties;

Wijkgebouw ’t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven en/of

KerkWijkCentrum, Hoogstraat 297, 5654 NA Eindhoven.

  1. Overleg;

Samenwerken.

– Algemene Ledenvergadering

– Bijeenkomsten werkgroepen ter voorbereiding activiteiten

– Overlegbijeenkomsten activiteitenbegeleiders

– Individuele gesprekken met activiteitenbegeleiders

– Bestuursvergaderingen

– Clusteroverleg (Gestel) met Kring

– Kringoverleg Eindhoven

 

Januari 2019

Bestuur KBO-Gestelse Ontginning

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *