Inschrijven
Nieuws

Jaarverslag 2020


2

 1. Inleiding
  Mensen hebben mensen nodig.
  KBO Gestelse Ontginning is één van de 11 KBO-afdelingen binnen de gemeente Eindhoven. Met thans 400 leden een middelgrote afdeling.
  Belangenbehartiging van senioren, leden in het bijzonder, is de doelstelling van de vereniging. Middels een gevarieerd aanbod van activiteiten dat gericht is op meedoen en anderen ontmoeten, behouden en aangaan van (nieuwe) sociale contacten bieden en bereiken we dit dagelijks.
  Ontmoeting middels onder andere: sport en spel, ontspanning, educatie, zingeving en belangenbehartiging. Met wekelijks een 15-tal activiteiten bereiken en ontmoeten we binnen onze vereniging wekelijks ruim 250 senioren. Hiernaast vinden activiteiten plaats zoals; thema/informatiebijeenkomsten, dagtochten, jaarlijks een meerdaagse vakantie, feestelijke bijeenkomsten gekoppeld aan (liturgische) feesten zoals Kerstmis.
  Vanaf de oprichting in 1983 werkt KBO-Gestelse Ontginning aan het welzijn van senioren. Zoals veel verenigingen heeft ook onze vereniging dit jaar veel hinder ondervonden van de Corona-pandemie. Activiteiten konden niet plaatsvinden, moesten worden uitgesteld en nadien toch nog worden afgeblazen. Maar dit heeft onze vereniging niet uit het veld geslagen. Integendeel, onze vereniging is vitaal en ambitieus als nooit tevoren. Om mensen toch even extra aandacht te geven is,
  gedurende het jaar, viermaal een attentie persoonlijk bij de leden bezorgd. Onze afdeling vormt samen met de overige Eindhovense KBO-afdelingen de KringEindhoven. De 11 Eindhovense afdelingen/ Kring-Eindhoven vallen onder de vereniging KBO-Brabant. De individuele afdeling is autonoom.
 2. Visie
  Kernwaarden
  KBO komt, van destijds, voort uit de Brabantse (katholieke) cultuur en samenleving.
  De vereniging handelt vanuit normen en waarden, zorg, aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar.
  Omzien naar elkaar; KBO Gestelse Ontginning staat voor alle senioren in Gestel. We stimuleren met 400 leden dat senioren naar elkaar omzien, maar ook naar andere groepen in de samenleving. Kijken hoe je voor elkaar van betekenis kunt zijn, zowel door te geven als door te ontvangen.
  Gemeenschapszin; een samenleving kan alleen goed functioneren als de verschillende groepen met elkaar in verbinding staan, elkaar opzoeken en elkaar weten te vinden. Kennis, kunde en ervaring uitwisselen, elkaar versterken en tegenkomen.
  Solidariteit; alle mensen zijn gelijk, maar de verschillen tussen mensen kunnen, zeker wereldwijd, toch heel groot zijn. Ook binnen onze samenleving en onder senioren gaat het niet iedereen even goed. Daar kunnen we iets aan veranderen als we solidair zijn met elkaar. De ander tegenkomen en kijken hoe je elkaar op weg kunt helpen.
  Ontmoeting; is de belangrijkste kernwaarde van onze vereniging. Binnen onze vereniging zijn dagelijks activiteiten voor senioren. Sociaal, educatief en beweging. Samen gezond en positief in het leven staan. De Corona-pandemie heeft hier, dit jaar, tijdelijk een streep door gezet. Maar ook voor nieuwe creativiteit gezorgd.
 3. Bestuurssamenstelling
  Ieder zijn kwaliteiten.
  Bestuur 1 januari 2020;
  Charles van de Langerijt; voorzitter
  Linda van den Berg; penningmeester
  Ton Smeets; secretaris ledenadministratie
  Jan Sek; lid/ / vice voorzitter/ 2e secretaris
  Petra Pluim; coördinatie ONS, contactpersoon Lief & Leed, 2e penningmeester
  Frans Mertens; lid
  Bestuur 31 december 2020;
  Charles van de Langerijt; voorzitter
  Linda van den Berg; penningmeester
  Ton Smeets; secretaris ledenadministratie
  Jan Sek; lid/ vice voorzitter/ 2e secretaris
  Petra Pluim; coördinatie ONS contactpersoon Lief & Leed, 2e penningmeester
  Frans Mertens; lid
 4. Ledenaantal
  Samen maakt sterk.
  Ledenaantal 1 januari 2020: Ledenaantal 31 december 2020:
 • lid; 372 – lid; 385
 • gastlid; 8 – gastlid*; 9
 • Totaal: 380 Totaal: 394
  *) 265 vrouwen, gemiddelde leeftijd: 77,20 jaar
  129 mannen: gemiddelde leeftijd: 78,30 jaar
  Oudste lid is dit jaar 96 geworden, het jongste lid 53.
  Gedurende 2020 zijn 11 leden overleden.
  **) Gastleden zijn leden die naast registratie/lidmaatschap bij een KBO-afdeling zich ook als gastlid laten registreren bij een andere afdeling (KBO GO). Enkel de afdeling waar het gastlid als lid staat geregistreerd doet de verplichte financiële afdracht aan KBO-Brabant. Gastleden verwerven dezelfde rechten als gewone leden m.u.v. stemrecht tijdens Algemene Ledenvergadering en het vervullen van een bestuurlijke functie.
 1. Activiteiten
  Samen hebben we veel goeds bereikt.
  Ruim 40 vrijwilligers, leden van onze afdeling, investeren belangeloos vele uren in het welzijn van senioren, zowel leden als niet leden. Ze zijn verweven door de gehele afdeling: activiteitenbegeleiders, ONS-bezorgers, uitvoering Lief & Leed, bestuursleden, ouderenadviseurs, thuisadministrateurs, cliëntondersteuners, belastinginvullers en het bieden van hand en spandiensten.
  De vrijwilligers zijn het cement van onze vereniging, zonder hen zijn we nergens.
  Actief en veelzijdig.
  Voor heel Nederland/ wereldbevolking, maar om op afdelingsniveau te spreken, is 2020 voor onze leden helaas een heel ander jaar geworden. De corona-pandemie…
  Om toch contact te hebben en houden met de leden (binden en boeien) en hen een hart onder de riem te steken in deze bizarre tijden hebben we zowel met Pasen (april jl.), Moederdag (mei jl.), Nationale Ouderendag (okt. jl.) en met Kerst acties op touw gezet. Viermaal hebben de ONS-bezorgers bij alle leden een attentie, vergezeld van een Thema-Nieuwsbrief, persoonlijk bezorgd. De bezorgers hebben de leden op veilige afstand aan de voordeur ontmoet en gesproken. Daags voor de Kerst hebben we een levensmiddelenpakket, middels een afhaalactie, de leden aangeboden. Mede met steun van lokale MKB hebben we deze acties kunnen realiseren. Leden waarvan bekend is dat ze aan huis gekluisterd zijn, vanwege gezondheid en/of mobiliteit, zijn door de contactpersoon van fonds Lief & Leed frequent telefonisch benaderd en daar waar mogelijk ook bezocht. Ook de Ouderenadviseur wordt in deze periode veelvuldig benaderd voor advies en een luisterend oor.
  Juni jl. zijn enkele activiteiten weer voorzichtig opgestart, echter veel leden waren bang en voorzichtig en kozen voor veiligheid. Vanaf begin september liggen alle activiteiten wederom stil.
  Sport en spel;
 2. Wandelen
 3. Fietsen
 4. Jeu de boules
 5. Koersballen
 6. Volksdansen; oktober 2020 is de volksdansgroep, na 37 jaar, ontbonden
  Ontspanning;
 7. Rikken, jokeren en toepen
 8. Keezen en sjoelen
 9. Kienen
 10. Biljarten
 11. Handwerken
 12. Creativiteits-workshops
 13. Open inloop
 14. Barbecue
 15. Nieuwjaarsreceptie
 16. Dagtochten
 17. Meerdaagse reizen
 18. Spaanse les
  Zingeving;
 19. Fonds Lief & Leed
 20. Themabijeenkomsten
 21. Kerstviering
  Belangenbehartiging;
 22. Ouderenadvisering
 23. Clientondersteuning
 24. Belasting invullen
 25. Thuisadministratie
  Communicatie
 26. Maandelijkse Nieuwsbrief
 27. Website www.kbogestelseontginning.nl
 28. Ledenblad ONS.
  De activiteiten vinden plaats op een tweetal locaties;
 29. Wijkgebouw ’t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven en/of
 30. KerkWijkCentrum, Hoogstraat 297, 5654 NA Eindhoven.
 1. Overleg;
  Samenwerken.
 • Algemene Ledenvergadering; deze heeft dit jaar geen doorgang kunnen vinden
 • Bijeenkomsten werkgroepen ter voorbereiding activiteiten
 • Overlegbijeenkomsten activiteitenbegeleiders
 • Overleg bijeenkomst ONS-bezorgers
 • Individuele gesprekken met activiteitenbegeleiders
 • Bestuursvergaderingen
 • Kringoverleg Eindhoven
  Januari 2021
  Bestuur KBO-Gestelse Ontginning
', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *