Inschrijven
Nieuws

(concept) Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

(concept) Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019
Aanwezig:
• 49 leden
• Bestuur;
o Linda van den Berg (penningmeester)
o Charles van de Langerijt (voorzitter)
o Frans Mertens
o Petra Pluijm
o Jan Sek
o Ton Smeets (secretaris)
Voorzitter: Charles van de Langerijt
Notulist: Ton Smeets

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.35 uur en heet allen harte welkom. De voorzitter noemt, vooraf aan de vergadering, de 9 overleden leden (bekend bij het bestuur) van het afgelopen jaar en vraagt een minuut stilte ter herdenking.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2018
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 maart 2018 worden vastgesteld. De voorzitter bedankt notulist voor de correcte verslaglegging.

3. Algemeen Jaarverslag 2018
De secretaris presenteert het Algemeen Jaarverslag 2018 (het Jaarverslag is gepubliceerd op de website van onze afdeling) en geeft op onderdelen nadere toelichting.
Ledenaantal 1 januari 2018:          321 leden, 9 gastleden

Ledenaantal 31 december 2018:   370 leden, 11 gastleden
Het Jaarverslag 2018 wordt vastgesteld. De voorzitter bedankt secretaris voor het samenstellen van het Jaarverslag. Het jaarverslag is op verzoek eerder aangeboden aan individuele leden van onze afdeling, verder aan het KBO Kring-Eindhoven en het Subsidiebureau gemeente Eindhoven.

4. Financieel verslag 2018
De penningmeester presenteert financieel verslag 2018 en geeft op specifieke onderdelen nadere toelichting. De voorzitter bedankt de penningmeester voor samenstellen van het Financieel verslag.

5. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Jan van Schagen en Jan Vlemmix) heeft het Financieel verslag 2018 in orde bevonden en goedgekeurd. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie.
Nieuwe kascontrolecommissie (2019): Jan Vlemmix en Harry Timmermans, reserve lid: Diny ter Borch.

6. Verslag Lief & Leed 2018
Jeanne Hollemans geeft een korte toelichting op het Lief & Leed gebeuren, alsmede de doelstelling van het reglement Lief en Leed: de afdeling te vertegenwoordigen bij persoonlijke gebeurtenissen van onze leden (jubilea, ziekte en/of rouw). De voorzitter bedankt Jeanne voor de werkzaamheden Lief & Leed van het afgelopen jaar.

7. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter informeert de vergadering betreffende;
– De voorzitter meldt het afgelopen verenigingsjaar, in functie van voorzitter in samenwerking met alle vrijwilligers*, bijzonder positief te hebben ervaren.
* Ruim 40 vrijwilligers, leden van onze afdeling, investeren belangeloos vele uren in het welzijn van leden/senioren, wel/geen lid van de afdeling. Zij zijn verweven door de gehele afdeling: activiteitenbegeleiders, ONS-bezorgers, ziekenbezoekers, bestuursleden, ouderenadviseurs, thuisadministrateurs, cliëntondersteuners, belastinginvullers en het bieden van hand en spandiensten. De vrijwilligers zijn het cement van onze vereniging, zonder hen zijn we nergens.
– Terugblik afgelopen Jubileumjaar 2018 met o.a.:
o Dagtocht (155 deelnemers) van 2 mei ’18
o Barbecue (120 deelnemers) van 7 sept. ’18
o Feestmiddag/avond (220 deelnemers) van 22 sept. ’18
o Kerstviering (225 deelnemers) van 14 dec. 18.
– Themabijeenkomst “Geheugenkracht”; als vervolg op de bijeenkomst “Dementievriendelijk” van najaar jl. nu de bijeenkomst “Geheugenkracht”. Exacte datum in de Nieuwsbrief van april as.
– Spaanse les; start cursus Spaanse les najaar as.
– Automatische incasso contributie; voor relatief veel leden is het moeilijk de jaarlijkse contributie digitaal te voldoen. Bestuur stelt voor deze, leden geven hiervoor individueel toestemming, automatisch te gaan incasseren per 1 jan. ’20.
De vergadering stemt in met het aanbieden van automatische incasso.
– Eifelreis juni as.; 5-daagse vakantiereis georganiseerd door de werkgroep “Reizen KBO-Eindhoven” Voor deze reis hebben zich 38 belangstellenden aangemeld, de reis is gegarandeerd. Inschrijven kan nog zolang de hotelcapaciteit toereikend is.

8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting
De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng, de vergadering om 14.40 uur en nodigt allen uit de bijeenkomst op informele wijze, onder het genot van een drankje en hapje, voort te zetten.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *