Inschrijven
Nieuws

1
concept
KBO – Gestelse Ontginning
Belangenvereniging van Senioren
Jaarverslag 2021
KBO Gestelse Ontginning
2

 1. Inleiding
  Mensen hebben mensen nodig. KBO-Gestelse Ontginning is een vereniging van en
  voor senioren. Het behartigen van de belangen van senioren, leden in het bijzonder,
  is de doelstelling van de vereniging. Zij biedt een aanbod dat gericht is op meedoen
  en anderen ontmoeten, met als doel het behouden en aangaan van (nieuwe) sociale
  contacten. Dit aanbod bestaat uit het organiseren van activiteiten op het gebied van
  sport en spel, ontspanning, zingeving en belangenbehartiging.
  Zoals veel verenigingen heeft ook onze vereniging ook in het afgelopen jaar veel
  hinder ondervonden van de Corona-pandemie. Activiteiten konden niet plaatsvinden,
  moesten worden uitgesteld en nadien toch nog worden afgeblazen. Maar dit heeft
  onze vereniging niet uit het veld geslagen.
  Onze afdeling vormt samen met de 10 overige Eindhovense KBO-afdelingen de KBO
  Kring-Eindhoven. Deze 11 Eindhovense afdelingen/ Kring-Eindhoven vallen onder de
  vereniging KBO-Brabant. De individuele afdeling is autonoom.
  KBO Gestelse Ontginning is binnen de gemeente Eindhoven met onze 400 leden
  een middelgrote afdeling.
 2. Visie
  Kernwaarden
  KBO komt, van destijds, voort uit de Brabantse (katholieke) cultuur en samenleving.
  De vereniging handelt vanuit normen en waarden, zorg, aandacht en
  verantwoordelijkheid voor elkaar.
  Omzien naar elkaar; KBO Gestelse Ontginning staat voor alle senioren in Gestel. We
  stimuleren met 400 leden dat senioren naar elkaar omzien, maar ook naar andere
  groepen in de samenleving. Kijken hoe je voor elkaar van betekenis kunt zijn, zowel
  door te geven als door te ontvangen.
  Gemeenschapszin; een samenleving kan alleen goed functioneren als de
  verschillende groepen met elkaar in verbinding staan, elkaar opzoeken en elkaar
  weten te vinden. Kennis, kunde en ervaring uitwisselen, elkaar versterken en
  tegenkomen.
  Solidariteit; alle mensen zijn gelijk, maar de verschillen tussen mensen kunnen, zeker
  wereldwijd, toch heel groot zijn. Ook binnen onze samenleving en onder senioren
  gaat het niet iedereen even goed. Daar kunnen we iets aan veranderen als we
  solidair zijn met elkaar. De ander tegenkomen en kijken hoe je elkaar op weg kunt
  helpen.
  Ontmoeting; is de belangrijkste kernwaarde van onze vereniging. Binnen onze
  vereniging zijn dagelijks activiteiten voor senioren. Sociaal, educatief en beweging.
  Samen gezond en positief in het leven staan. De Corona-pandemie heeft hier, ook dit
  jaar, tijdelijk een streep door gezet en hebben we wat dat betreft pas op de plaats
  gemaakt.
  3
 3. Bestuurssamenstelling
  Ieder zijn kwaliteiten.
  Bestuur 1 januari 2021;
  Charles van de Langerijt; voorzitter
  Linda van den Berg; penningmeester
  Ton Smeets; secretaris ledenadministratie
  Jan Sek; lid / vice-voorzitter/ 2e secretaris
  Petra Pluim; coördinatie ONS contactpersoon Lief & Leed / 2e penningmeester
  Frans Mertens; lid
  Tijdens de uitgestelde jaarvergadering in september 2021, heeft Ton Smeets te
  kennen gegeven niet langer een bestuursfunctie te ambiëren en was derhalve ook
  niet meer herkiesbaar als secretaris. Jan Sek heeft hem hierin opgevolgd.
  Bestuur 31 december 2021;
  Charles van de Langerijt; voorzitter
  Linda van den Berg; penningmeester
  Jan Sek; secretaris
  Frans Mertens; ledenadministratie
  Petra Pluim; coördinatie ONS contactpersoon Lief & Leed / 2e penningmeester
  Vacature: lid / vice-voorzitter/ 2e secretaris
 4. Ledenaantal
  Samen maakt sterk.
  Ledenaantal 1 januari 2021: Ledenaantal 31 december 2021:
 • lid; 347 – lid; 405
 • gastlid; 9 – gastlid*; 9
 • Totaal: 356 414*
  *) 262 vrouwen, gemiddelde leeftijd: 77,83 jaar
  130 mannen: gemiddelde leeftijd: 76,63 jaar
  Oudste lid is dit jaar 98 geworden, het jongste lid 55.
  Gedurende 2021 zijn 15 leden overleden.
  **) Gastleden zijn leden die naast registratie/lidmaatschap bij een KBO-afdeling
  zich ook als gastlid laten registreren bij een andere afdeling (KBO GO). Enkel de
  afdeling waar het gastlid als lid staat geregistreerd doet de verplichte financiële
  afdracht aan KBO-Brabant. Gastleden verwerven dezelfde rechten als gewone leden
  m.u.v. stemrecht tijdens Algemene Ledenvergadering en het vervullen van een
  bestuurlijke functie.
  4
 1. Activiteiten
  Samen hebben we veel goeds bereikt.
  De ruim 40 vrijwilligers, leden van onze afdeling, investeren belangeloos vele uren in
  het welzijn van senioren, zowel leden als niet leden. Ze zijn verweven door de gehele
  afdeling: activiteitenbegeleiders, ONS-bezorgers, uitvoering Lief & Leed, bestuursleden en daarnaast nog iedereen die indien nodig hand en spandiensten verricht. Zij
  allen zijn het cement van onze vereniging, zonder hen zijn we nergens.
  Sport en spel;
 • Wandelen
 • Fietsen
 • Jeu de boules
 • Koersballen
  Even zo belangrijk zijn;
  Zingeving;
 • Fonds Lief & Leed
 • Themabijeenkomsten
 • Kerstviering
 1. Overleg;
  Samenwerken.
 • Algemene Ledenvergadering; door Corona pas in september 2021.
 • Bijeenkomsten werkgroepen ter voorbereiding activiteiten.
 • Overlegbijeenkomsten activiteitenbegeleiders.
 • Overleg bijeenkomst ONS-bezorgers.
 • Individuele gesprekken met activiteitenbegeleiders.
 • Bestuursvergaderingen.
 • Kringoverleg Eindhoven.
  Januari 2022
  Bestuur KBO-Gestelse Ontginning
 • Spaanse les
 • Yoga
 • Creativiteits-workshops
 • Open inloop
  Ontspanning;
 • Rikken, jokeren en toepen
 • Keezen en sjoelen
 • Kienen
 • Biljarten
 • Handwerken
  Jaarlijkse activiteiten;
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Dagtochten
 • Meerdaagse reizen
 • Barbecue
 • Zomerborrel
  Deze activiteiten vinden plaats op een tweetal locaties;
  Wijkgebouw ’t Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven
  e en/of
  Het Kerk-Wijk-Centrum, Hoogstraat 297, 5654 NA Eindhoven.
  Belangenbehartiging;
 • Ouderenadvisering
 • Clientondersteuning
 • Belasting invullen
 • Thuisadministratie
  Communicatie
 • Maandelijkse Nieuwsbrief
 • Website
  www.kbogestelseontginning.nl
 • Ledenblad ONS.
', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *